logo    Vántus AndrásMatematicA .hu Rengeteg feladat, javítókulcsok, címkék, fordítások. Egyedülálló az országban. Egyre több iskola használja. Töltsd le a telefonodra is!

vantus.hu érettségi
Érettségi
Felvételi
Androidon
va Matematika / fizika magántanárt keresel Kecskeméten? Programozás, informatika távoktatásban is!
Vántus András 20/424-89-36 magyarul in Deutsch in English Részletek
magyar  német

Szótár

szotar

A(z) %1 oldal hosszának ellenőrzése vonalzóval. Kontrolle der Länge der Seite %1 mit Lineal.

A(z) %1 oldal hosszának eltárolása a számológép %2 memóriahelyére. Speichern die Länge der Seite %1 in Memorie %2.

A(z) %1 oldalon fekvő egyik szög %2=%3°, a másik szög %4=%5°. Die Winkel, die auf Seite %1 liegen, sind %2=%3° und %4=%5°.

A(z) %1 szög nagyságának eltárolása a számológép %2 memóriahelyére. Speichern die Größe des Winkels %1 in Memorie %2.

A4-es írólap A4 Kopierpapier

Ábra Abbildung

Ábrázold a következő függvényeket! Zeichne die folgende Funktionsgraphen!

Adott a %1 és a %2 pont a síkban. Mi az általuk kifeszített egyenes egyenlete? Punkt %1 und Punkt %2 sind in der Ebene vorgegeben. Bestimme die Gleichung der Gerade, die die zwei Punkte definieren!

ajánlásaim meine Empfehlungen

Alakítsd teljes négyzetté a következő kifejezéseket! Berechne die Scheitelpunktform der folgenden Termen!

Alakzat Figur

Alapértelmezett Default

Alapműveletek Grundrechenarten

Alcím Untertitel

Algebra Algebra

Anyanyelv Ungarische Sprache

Árkalkuláció Preiskalkulation

az átfogó die Hypotenuse ist

Az idő Die Zeit ist

Becsült idő Geschätzte Zeit

Beírt kör sugara Radius des Inkreises

Bevezetés az algebrába teszt 10. évfolyam: faktoriális, oszthatóság, LNKO, LKKT, egyszerűsítés, törtek, másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek Einführung in Algebra Test Klasse 10 #1: Fakultät, Teilbarkeit, ggT, kgV, Kürzen, Brüchen, quadratische Gleichungen, LGS

Binomiális azonosságok alkalmazása Binomischer Satz Aufgaben

Biológia Biologie

ceruza Bleistift

Cím Titel

Címkék Tags

Csonka gúla Pyramidenstumpf

Csonka kúp Kegelstumpf

Csúcsok száma Anzahl der Ecken

Cs Do

Deltoid Drachenviereck

Deriválás Ableitung

Derékszögű háromszög egyik befogója Eine Kathete des rechtwinkligen Dreiecks ist

Egyéb Andere

Itt be lehet állítani az iskola vagy a tanuló nevét, osztályát, tanár nevét; tetszőleges szöveget, ami rákerül a feladatlapra. Eigener Text

Egyenes egyenlete Gleichung der Gerade

egyenlet Gleichung (Gleichungen)

Egyenletek Gleichungen

Egyenletrendszerek Lineare Gleichungssysteme (LGS)

egyenletrendszer megoldása Lösung der LGS

Egyszerűsítsd a törteket, majd adj szakszerű becslést az értékükre tizedes tört alakban! Kürze die Brüche, und dann gebe eine begründete Schätzung der Wert dezimal!

egyszerűsítve gekürzt

Egyszerű logaritmikus egyenletek Grundstufe logaritmische Gleichungen

Egyszerű logaritmikus számítások Grundstufe logaritmische Rechnungen

Egy tucat Ein Dutzend

Élek száma Anzahl der Kanten

Ellenőrzés Kontrolle

ellenőrzések Kontrolle

SI-előtagok SI-Vorsätze

Elsőfokú egyenletek Lineare Gleichungen

Emelt Höhes Niveau

Emelt szintű matematika érettségi feladatlapok és javítókulcsok Hohes Niveau Mathematik Abitur Arbeitsblätter und Antwortschlüssel

Érettségi Abitur

Értékelés Wertung

és und

Eszközök Mittel

év Jahr

Évek Jahre

F10 A10

F12 A12

F14 A14

Fejszámolás Kopfrechnen

Fél Halb

Feladat Aufgabe

Feladatlap Arbeitsblatt

Feladatlap gyártása folyamatban PDF wird generiert

Feladatlap letöltése PDF formátumban Arbeitsblatt als PDF unterladen

Feladatlapok letöltése PDF+ZIP formátumban Arbeitsblätter als PDF+ZIP unterladen

Felhasznált idő Reale Zeit

Felszín Oberfläche

A A

Feltételek Konditionen

Felvételi Aufnahme

Felvételi vizsga Aufnahmeprüfung

Felvételi, érettségi Aufnahme, Abitur

Fél tucat Ein halbes Dutzend

Fórum Forum

Falfestés Wandmalerei

Függvényábrázolás Funktionsgraphen zeichnen

füzet Heft

Geometria Geometrie

Geometriai képletek Geometrische Formeln

Geometriai tételek Geometrische Sätze

Geometriateszt 8. évfolyam: síkidomok területképletei, testek 3D ábrázolása, hálórajzok Geometrie Prüfung Klasse 8: Flächeninhaltsformeln, 3D Abbildungen, Körpernetze

Geometriateszt 10. évfolyam: Pitagorasz, Thálesz, szerkesztések, háromszög adatai Geometrietest Klasse 10: Pythagoras, Thales, Zeichnungen, Daten des Dreiecks

Golyóstoll Kugelschreiber

Gömb Kugel

Görög ABC Griechisches Alphabet

Gúla Pyramide

Háló Netz

Hány perc a különbség %1 és %2 között? Wieviel Minuten lang ist der Unterschied zwischen %1 und %2?

Hány perccel ezelőtt volt legutóbb %1? Wieviel Minuten früher war es letzten mal %1?

Hány perc múlva lesz legközelebb %1? Wieviel Minuten später wird es nächsten mal %1 sein?

Háromnegyed Drei viertel

Háromszög Dreieck

A háromszög ábrázolása, specifikáció Abbildung des Dreiecks, Spezifikation

Háromszög adatainak kiszámítása, szerkesztések Daten des Dreiecks, Zeichnungen

A háromszög egyik oldala Eine Seite des Dreiecks ist

A háromszög egyik szöge Einer Winkel des Dreiecks ist

A háromszög oldalai Die Seiten des Dreiecks sind

Három tucat Drei Dutzend

Háromszögbe írt kör Inkreis des Dreiecks

Használható eszközök Erlaubte Hilfsmittel

Síkbeli és térbeli helyvektorok koordinátái, ábrázolása Koordinaten und Zeichnungen der Ortsvektoren in der Ebene und in dem Raum

Henger Zylinder

Hérón-képlet Heronsche Formel

Ha egy háromszög oldalai a, b és c, és a kerületének fele s, akkor a háromszög területe T=√s(s-a)(s-b)(s-c) In dem a, b und c seitigen Dreieck, wo s ist die halbe Umfang, der Flächeninhalt des Dreiecks ist A=√s(s-a)(s-b)(s-c)

hét Woche

H Mo

HISZEK·EGY·ISTENBEN
HISZEK·EGY·HAZÁBAN
HISZEK·EGY·ISTENI·ÖRÖK·IGAZSÁGBAN
HISZEK·MAGYARORSZÁG·FELTÁMADÁSÁBAN
ICH·GLAUBE·AN·EINEN·GOTT
ICH·GLAUBE·AN·EINE·HEIMAT
ICH·GLAUBE·AN·EINE·GÖTTLICHE·EWIGE·WAHRHEIT
ICH·GLAUBE·AN·DIE·AUFERSTEHUNG·UNGARNS

Hónapok Monaten

Honlapkészítés Webseite erstellen

Hossz/Szélesség/Magasság/Mélység Länge/Breite/Höhe/Tiefe

Idő Zeit

Informatika Informatik

ismeretlen Unbekanntes

ismeretlenek Unbekannte

Javítókulcs Antwortschlüssel

Jegyek Noten (ungarische)

Jelmagyarázat Zeichenerklärung

a teszt kézzel szerkesztett. A többi tesztet a vantus.hu a link megnyitásakor generálja. der Test ist von Hand gemacht. Jede andere Tests werden durch vantus.hu generiert, wenn Link geöffnet ist.

Jó munkát! Gute Arbeit!

Kapcsolat Kontakt

K Di

Kémia Chemie

Kerület Umfang

A kerület felének eltárolása a számológép %1 memóriahelyére. Speichern die Länge des halben Umfangs in Memorie %1.

A terület eltárolása a számológép %1 memóriahelyére. Speichern die Größe des Flächeninhalts in Memorie %1.

K U

A két oldal által közbezárt szög Der Winkel zwischen diesen Seiten ist

Két tucat Zwei Dutzend

Kezdőlap Startseite

Kocka Würfel

Köszönet Danksagung

Könyvajánló Buchempfehlung

Kör Kreis

Köréírt kör sugara Radius des Umkreises

Korrepetálás Nachhilfe

körző Zirkel

Koszinusztétel Kosinussatz

Ha egy háromszög oldalai a, b és c, az a és b oldal által bezárt szög pedig γ, akkor c2=a2+b2-2ab*cosγ. In dem a, b und c seitigen Dreieck, wo der Winkel zwischen a und b γ heißt, c2=a2+b2-2ab*cosγ.

Közép Mittelstufe

Középszintű, elsőfokú logaritmikus egyenletek Mittelstufe, lineare logaritmische Gleichungen

Középszintű érettségi Abitur Mittelstufe

Középszintű, másodfokú logaritmikus egyenletek Mittelstufe, quadratische logaritmische Gleichungen

Középszintű matematika érettségi feladatlapok és javítókulcsok Mittleres Niveau Mathematik Abitur Arbeitsblätter und Antwortschlüssel

Kúp Kegel

Lapok száma Anzahl der Flächen

Leírás Beschreibung

Letöltés Unterladen

Logaritmus Logarithmus

Logaritmus teszt 10. évfolyam Logarithmus Test Klasse 10.

m h

magyar Ungarisch

Másfél Eineinhalb

másik befogója seine andere Kathete ist

másik oldala eine andere Seite ist

másik szöge ein anderer Winkel ist

Másodfokú egyenletek Quadratische Gleichungen

másodperc Sekunde (Sekunden)

matematika Mathematik

Matematika Mathematik

Matematika felvételi feladatlapok és javítókulcsok %1 osztályos gimnáziumba Mathematik Aufnahmeprüfung Arbeitsblätter und Antwortschlüssel in die %1 klassige Gymnasium

A matematikáról Über Mathematik

A világra nyitottság, a műveltség, az olvasottság, a tájékozottság, a rendszerezett gondolkodás, a szövegértés, az érvelési készség, a jó rövid és hosszú távú emlékezet, a képzelőerő, a szépérzék, a rendszerszemlélet, a lényeglátás, a céltudatosság, a kitartás, a rutin, a gyakorlatiasság és a talpraesettség egyesülésének egyik megnyilvánulási formáját matematikának nevezzük.

Honlapom a fenti készségek kialakulását és fejlesztését szolgálja.

Magyar és német nyelvű tesztek végtelen tárházát találod honlapomon, ahol minden oldalt tiszta szívvel ajánlok.

Die Weltoffenheit, das Allgemeinwissen, die Belesenheit, das Bewusstsein, das systematische Denken, das Leseverständnis, die Argumentationsfähigkeit, die gute Kurz- und Langzeitgedächtnis, die Phantasie, das Gefühl der Schönheit, der Systemansatz, der Scharfsinn, die Zielstrebigkeit, die Routine, die Praktikabilität und der Erfindungsreichtum vereinigen sich in der Mathematik.

Meine Webseite zielt die oben genannten Fähigkeiten zu entwickeln.

Man kann hier unendlicher Arten den Tests finden und ich kann dir den Rest der Webseite auch empfehlen.

Megjegyzés Bemerkung

Megoldások megjelenítése Zeige die Lösungen

Megoldókulcs Antwortschlüssel

Megoldókulcs gyártása folyamatban Antwortschlüssel werden generiert

Megoldókulcs letöltése PDF formátumban Antwortschlüssel als PDF unterladen

Mekkora az átfogója? Wie lang ist die Hypotenuse?

Mekkora a másik befogója? Wie lang ist die andere Kathete?

Mekkora a háromszögbe írt kör sugara? Wie lang ist der Radius des Inkreises?

Mekkora a harmadik oldal? Wie lang ist die dritte Seite?

Mekkora a háromszög kerülete? Wie lang ist der Umfang des Dreiecks?

Mekkora a háromszög területe? Wie groß ist der Flächeninhalt des Dreiecks?

Mekkora a háromszög köré írt kör sugara? Wie lang ist der Radius des Umkreises?

Mekkora a(z) %1 oldal? Wie lang ist die Seite %1?

Mekkora a(z) %1 oldallal szemközti szöge? Wie groß ist der Winkel gegenüber der Seite %1?

Mekkorák a háromszög magasságai? Wie lang sind die Höhen?

Mekkora a(z) %1 szöggel szemközti oldala? Wie lang ist die Seite gegenüber dem Winkel %1?

Memóriahelyek használata Benutzen der Memorie

Mennyi lesz az idő %1 múlva? Wie spät wird es in %1 sein?

Mennyi volt az idő %1 ezelőtt? Wie spät war es %1 früher?

Mértékváltás Umwandeln von Einheiten

Mi a címe ennek a könyvnek? Wie heißt dieses Buch?

Mintafeladat Beispiel

mp. Sek.

nap Tag

Napok Tage

Negyed Viertel

Négyjegyű függvénytáblázatok Vierstellige Funktionstabellen

Négyzet Quadrat

Négyzetes hasáb Quadratisches Prisma

négyzetrácsos papír Kariertes Blatt

német Deutsch

Nincs királyi út Es gibt für Könige keinen besonderen Weg

Nyolcad Achtel

Nyomtatás Drucken

OKTV1 OKTV1

OKTV2 OKTV2

OKTV3 OKTV3

óra Stunde

Oldalak, szögek, magasságok, beírt kör, köréírt kör Seiten, Winkel, Höhen, Inkreis, Umkreis

a(z) %1 oldallal szemközti szöge der Winkel gegenüber der Seite %1

%1 óra % perccel %1 Stunden %2 Minuten

Öröknaptár Ewiger Kalender

Osztás Division

Összeadás, kivonás Addition, Subtraktion

Összpontszám Erreichbare Punkte

Paralelogramma Parallelogramm

P F

perc Minute (Minuten)

Pitagorasz-tétel Satz des Pythagoras

Derékszögű háromszögben, ahol a és b a két befogó és c az átfogó, a2+b2=c2. In dem rechtwinkligen Dreieck, wo a und b die Katheten sind und c ist die Hypotenuse, a2+b2=c2.

Polinomok Polynome

pont Punkt (Punkte)

pont vagy kevesebb Punkte oder weniger

Prímszámok Primzahlen

%1 profilja Profil von %1

radír Radierer

Rombusz Raute

Síkidomok Ebene Figuren

Síkidomok, térelemek ábrái, képletei Abbildungen und Formeln der geometrischen Figuren

Sorsolt feladat Gezogene Aufgabe

Súlyvonaltétel Schwerliniesatz

Ha egy háromszög oldalai a, b és c, akkor a c oldalhoz tartozó súlyvonal hossza sc=√2a2+2b2-c2/2 In dem a, b und c seitigen Dreieck, wo der Schwerlinie, die zu Seite c gehört, heißt sc, ist gleich √2a2+2b2-c2/2

Számítsd ki a következő síkbeli helyvektorok koordinátáit, majd ábrázold őket! Berechne die Koordinaten der folgenden Ortsvektoren in der Ebene, und dann bitte zeichne sie!

Számítsd ki a következő térbeli helyvektorok koordinátáit, majd ábrázold őket! Berechne die Koordinaten der folgenden Ortsvektoren in dem Raum, und dann bitte zeichne sie!

számológép Taschenrechner

Század Hundertstel

Százalékszámítás Prozentrechnung

Sz Mi

Szerkeszd meg a háromszöget! Zeichne das Dreieck!

Szerkesztések Zeichnen

Copyright Copyright

színes ceruzák farbige Bleistifte

Szintidő Zielzeit

Szinusztétel Sinussatz

Ha egy háromszög két oldala a és b, az oldalakkal szemközti szögeik pedig α és β, akkor a/b = sinα/sinβ. Seien a und b zwei Seiten des Dreiecks, bzw. α und β die Winkel gegenüber. Jetzt a/b = sinα/sinβ.

szó Wort (Wörter)

szóban mündlich

a(z) %1 szöggel szemközti oldala die Seite gegenüber dem Winkel %1

szögmérő Winkelmesser

Sz Sa

Szorzás Multiplikation

Szorzótábla Multiplikationstabelle

Szótár Wörterbuch

Szöveges feladatok Textaufgaben

Tananyag Lehrstoff

Tanulási javaslatok Lernempfehlungen

Távoktatás Fernunterricht

Téglalap Rechteck

Téglatest Quader

Telefonálás Telefon

Teljes négyzetté alakítás Scheitelpunktform Rechnung

Térelemek Räumliche Figuren

Térfogat Volumen

V V

Térfogat/Űrtartalom Volumen/Raummaß

Terület Flächeninhalt

Terület/felszín Flächeninhalt/Oberfläche

T A

Tesztek Tests

Tesztek, gyakorlás Tests, Übungen

Az itt található feladatok alkalmasak gyakorlásra éppúgy, mint dolgozatokhoz. Alapvetően azt mérik, hogy a típusfeladatokat meg tudod-e oldani "álmodból felriasztva" is.

Tetraéder Tetraeder

Thalesz-tétel Satz des Thales

A körvonal pontjairól az átmérő mindig derékszögben látszik, ha a körvonal pontja nem az átmérő végpontja. Von der Punkte der Kreislinie sieht man den Durchmesser immer im rechten Winkel, wenn der Punkt ist kein Endpunkt des Durchmessers.

Tized Zehntel

toll Kuli

Tömeg Masse

Törtek egyszerűsítése Brüche Kürzen

Történelem Geschichte

Tovább a nyomtatáshoz Zur Druckmöglichkeit

Trapéz Trapez

Tudományos számológép Wissenschaftlicher Taschenrechner

vagy oder

változatlan unverändert

Vántus András matematika Vántus András Mathematik

Vántus István Társaság Vántus István Gesellschaft

https://vantus.hu https://vantus.hu

https://vantus.hu/anyanyelv https://vantus.hu/anyanyelv

https://vantus.hu/anyanyelv/felveteli_hatodikosoknak https://vantus.hu/anyanyelv/felveteli_hatodikosoknak

https://vantus.hu/anyanyelv/felveteli_negyedikeseknek https://vantus.hu/anyanyelv/felveteli_negyedikeseknek

https://vantus.hu/anyanyelv/felveteli_nyolcadikosoknak https://vantus.hu/anyanyelv/felveteli_nyolcadikosoknak

https://vantus.hu/biologia https://vantus.hu/biologia

https://vantus.hu/biologia/emelt_szintu_erettsegi https://vantus.hu/biologia/emelt_szintu_erettsegi

https://vantus.hu/copyright https://vantus.hu/copyright

https://vantus.hu/erettsegi/kozepszintu https://vantus.hu/erettsegi/kozepszintu

https://vantus.hu/eszkozok https://vantus.hu/mittels

https://vantus.hu/feltetelek https://vantus.hu/konditionen

https://vantus.hu/felveteli_erettsegi https://vantus.hu/aufnahme_abitur

https://vantus.hu/fresko https://vantus.hu/wandmalerei

https://vantus.hu/geometriai_kepletek https://vantus.hu/geometrische_formeln

https://vantus.hu/geometriai_tetelek https://vantus.hu/geometrische_satze

https://vantus.hu/gorog_abc https://vantus.hu/griechisches_alphabet

https://vantus.hu/informatika https://vantus.hu/informatik

https://vantus.hu/kapcsolat https://vantus.hu/kontakt

https://vantus.hu/kemia https://vantus.hu/kemia

https://vantus.hu/kemia/emelt_szintu_erettsegi https://vantus.hu/kemia/emelt_szintu_erettsegi

https://vantus.hu/konyvajanlo https://vantus.hu/buchempfehlung

https://vantus.hu/korrepetalas https://vantus.hu/nachhilfe

https://vantus.hu/koszonet https://vantus.hu/danksagung

https://vantus.hu/matematika https://vantus.hu/matematika

https://vantus.hu/matematika/egyeb https://vantus.hu/matematika/egyeb

https://vantus.hu/matematika/emelt_szintu_erettsegi https://vantus.hu/matematika/emelt_szintu_erettsegi

https://vantus.hu/matematika/felveteli_hatodikosoknak https://vantus.hu/matematika/felveteli_hatodikosoknak

https://vantus.hu/matematika/felveteli_negyedikeseknek https://vantus.hu/matematika/felveteli_negyedikeseknek

https://vantus.hu/matematika/felveteli_nyolcadikosoknak https://vantus.hu/matematika/felveteli_nyolcadikosoknak

https://vantus.hu/matematika/kozepszintu_erettsegi https://vantus.hu/matematika/kozepszintu_erettsegi

https://vantus.hu/matematika/oktv_gimnazistaknak https://vantus.hu/matematika/oktv_gimnazistaknak

https://vantus.hu/matematika/oktv_specialis_gimnazistaknak https://vantus.hu/matematika/oktv_specialis_gimnazistaknak

https://vantus.hu/matematika/oktv_szakkozepiskolasoknak https://vantus.hu/matematika/oktv_szakkozepiskolasoknak

https://vantus.hu/oroknaptar https://vantus.hu/ewiger_kalender

https://vantus.hu/primszamok https://vantus.hu/primzahlen

https://vantus.hu/si_elotagok https://vantus.hu/si_vorsatze

https://vantus.hu/szazalekszamitas https://vantus.hu/prozentrechnung

https://vantus.hu/szerkesztesek https://vantus.hu/zeichnen

https://vantus.hu/szerkesztesek/haromszogbe_irt_kor https://vantus.hu/zeichnen/inkreis_des_dreiecks

https://vantus.hu/szorzotabla https://vantus.hu/multiplikationstabelle

https://vantus.hu/szotar https://vantus.hu/worterbuch

https://vantus.hu/tananyag https://vantus.hu/lehrstoff

https://vantus.hu/tesztek https://vantus.hu/tests

https://vantus.hu/telefonalas https://vantus.hu/voip

https://vantus.hu/tortenelem https://vantus.hu/tortenelem

https://vantus.hu/tortenelem/kozepszintu_erettsegi https://vantus.hu/tortenelem/kozepszintu_erettsegi

https://vantus.hu/vegyes https://vantus.hu/gemischt

V So

Vegyes Gemischte

vonalzó Lineal

visszafejtés zurück

Vizsga Prüfung

(334 szó)

magyar magyar
német német